فرآیند پذیرش مقاله

1 ) نویسنده مربوطه مقاله را از طریق سایت ارسال آنلاین به فصلنامه ارسال می‌کند.
2 ) قصلنامه برای اطمینان از اینکه این بخش شامل بخش­های مورد نیاز است، ترکیب مقاله و ترتیب مقاله را با راهنمای نویسندگان مجله بررسی می‌کند. در غیر این صورت نسخه خطی برای ارسال مجدد به نویسنده / نویسندگان ارسال می‌شود. کیفیت مقاله در این مرحله ارزیابی نمی‌شود. سردبیر همچنین بررسی می‌کند مقاله مناسب فصلنامه است و از نظر چاپی به اندازه کافی اصیل و جالب است. در غیر این صورت، مقاله ممکن است بدون بررسی بیشتر رد شود.

3) سردبیر رسیدگی مقالات را برای افرادی ارسال می‌کند که فکر می‌کند داوران مناسب هستند. با دریافت پاسخ‌ها، در صورت لزوم، دعوت‌نامه‌های بعدی صادر می‌شود تا زمانی که تعداد پذیرش لازم بدست آید - معمولاً این 2 یا 3 است.

4) داوران بالقوه دعوت برخلاف تخصص را، تعارض منافع خود در نظر می‌گیرند؛ آنها سپس می‌پذیرند یا رد می‌کنند. در صورت امکان، در هنگام عدم پذیرش، آنها همچنین ممکن است داوران جایگزین را پیشنهاد دهند.
5) داور وقت می‌گذارد تا چندین بار مقاله را بخواند. اولین خواندن برای شکل‌گیری برداشت اولیه از اثر استفاده می‌شود. اگر در این مرحله مشکلات اساسی پیدا شود، ممکن است داور بدون کار بیشتر مقاله را رد کند. در غیر این صورت، آنها چندین بار مقاله را می‌خوانند، یادداشت‌برداری می‌کنند تا یک بررسی دقیق ایجاد کنند. بازبینی سپس با توصیه‌ای برای پذیرش یا رد آن - یا در غیر این صورت با درخواست تجدیدنظر (معمولاً به صورت عمده یا جزئی) با علامت گذاری، قبل از بررسی مجدد، به فصلنامه ارسال می‌شود.
(سردبیر در رسیدگی قبل از تصمیم‌گیری کلی، تمام بررسی‌های برگشتی را در نظر می‌گیرد. اگر بررسی‌ها متفاوت باشد، سردبیر ممکن است از یک داور اضافی دعوت کند تا قبل از تصمیم‌گیری نظر دیگری را بدست آورد.)
6) سردبیر در ایمیل بازنگری هر گونه نظر مربوط به بازبینی را برای نویسنده ارسال می‌کند.
7) در صورت پذیرش، مقاله پس از طرح و بررسی در جلسه هیئت تحریریه و تایید اعضای هیئت تحریریه برای مراحل انتشار ارسال می‌شود. اگر در جلسه مقاله برای اصلاح عمده یا جزئی رد شود یا ارسال شود، سردبیر نظرات سازنده‌ای از نظردهندگان، برای کمک به نویسنده در بهبود مقاله ارسال می‌کند. در این مرحله، به داوران نیز باید ایمیل یا نامه ای ارسال شود تا به آنها اجازه دهد از نتیجه بررسی خود مطلع شوند. اگر مقاله برای تجدیدنظر ارسال شده باشد، داوران باید انتظار داشته باشند نسخه جدیدی دریافت کنند، در مواردی که فقط تغییرات جزئی درخواست شده است، این بررسی و پیگیری توسط سردبیر و مدیر داخلی انجام می‌شود.