سردبیر


دکتر علی محمد پشت دار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • am.poshtdargmail.com

مدیر مسئول


دکتر مصطفی سالاری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • m.salari11yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید احمد حسینی کازرونی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • sahkazerooniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر خدابخش اسدالهی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • kh.asadollahigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید احمد پارسا گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • a.parsauok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی باقر طاهری نیا گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

زبان و ادبیات عربی

 • btaheriniyaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عطامحمد رادمنش گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • ata.radmanesh1398gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمدرضا کیخای فرزانه گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • keikhafarzanehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالله واثق عباسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • vacegh40yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محبوبه خراسانی گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • najafdangmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود صادق زاده گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • sadeghzadehiauyazd.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر بهروز رومیانی گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • b.romianigmail.com