دربارۀ نشریه

مجله «متن­شناسی حکمی و عرفانی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در سال 1400فعالیت خود را آغاز نمود. این فصلنامه  بر اساس کمیسیون بررسی نشریات علمی حوزۀ علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 29/10/1399 ، دارای اعتبار علمی است.

این نشریه، در پایگاه‌های زیر نمایه می‌شود: 

  

فصلنامة متن شناسی حکمی و عرفانی به صورت آنلاین منتشر می‌شود.

نکته: تمامی مقالات از طریق سامانه همیابی  http://hamyab.sinaveb.net/   بررسی می‌شود.